baner
 
Strona główna
Katedra i Zakład Toksykologii
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
English version
 

Pracownicy
Matematyka - program nauczania
Statystyka - program nauczania

 

Pracownicy:

mgr Antoni Lemańczyk
mgr Rafał Rożek

 

Pracownia Matematyki realizuje nauczanie przedmiotów: Matematyka oraz Statystyka na Wydziale Farmaceutycznym oraz Oddziale Analityki Medycznej.

POWRÓT

 

Matematyka
30 godzin ćwiczeń - Wydział Farmaceutyczny i Oddział Analityki Medycznej
Forma zakończenia przedmiotu - zaliczenie

Program nauczania

Temat
Liczba godzin
Potęgowanie i logarytmowanie.
2
Funkcje jednej zmiennej. Funkcje odwrotne.
2
Pochodne funkcji jednej zmiennej.
4
Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych.
2
Kolokwium zaliczeniowe.
2
Rachunek błędów. Zasady zaokrąglania liczb.
2
Całki nieoznaczone. Całkowanie przez podstawianie.
2
Całki nieoznaczone. Całkowanie przez części. Całkowanie funkcji wymiernych.
2
Całki oznaczone.
2
Całki niewłaściwe. Obliczanie pola pod krzywą.
2
Równania różniczkowe o zmiennych rozdzielonych.
2
Równania różniczkowe liniowe rzędu pierwszego.
2
Zastosowanie równań różniczkowych w farmakokinetyce.
2
Kolokwium zaliczeniowe.
2

POWRÓT

 

Statystyka
30 godzin ćwiczeń - Wydział Farmaceutyczny
45 godzin ćwiczeń - Oddział Analityki Medycznej
Forma zakończenia przedmiotu - zaliczenie

Program nauczania

Temat
Liczba godzin
WF/OAM

Podstawowe pojęcia rachunku prawdopodobieństwa.
Zmienna losowa dyskretna. Zmienna losowa ciągła.

4/6

Elementy statystyki opisowej. Parametry klasyczne oraz pozycyjne.

2/3
Estymacja punktowa i przedziałowa.
2/3
Testowanie hipotez statystycznych. Test F dla dwóch wariancji.
2/3
Testy dla dwóch średnich - zmienne niezależne.
Test t Studenta. Test C Cochrana-Coxa.
2/3

Test dla dwóch średnich - zmienne zależne.
Test t Studenta dla zmiennych zależnych

2/3

Test Bartletta jednorodności wielu wariancji
Analiza wariancji.

4/6
Korelacja i regresja. Współczynnik korelacji. Metoda najmniejszych kwadratów.
2/3
Wyznaczanie parametrów prostych regresji y=ax+b y=ax.
2/3
Testy istotności dla współczynnika korelacji i parametrów prostej.
2/3

Zamiana nieliniowych funkcji regresji na liniowe.
Krzywa wykładnicza. Krzywa Mitscherlicha.

2/3
Test Kołmogorowa zgodności z rozkładem normalnym.
2/3
Kolokwium zaliczeniowe.
2/3

 

POWRÓT

 

POZNAŃ 2005